July 17, 2024
Bangkok, Thailand
ธุรกิจ

เริ่มต้นธุรกิจสายสุขภาพ กับแนวโน้มการเติบโตที่น่าจับตามอง

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและเทคโนโลยี ได้กระทบกับไลฟ์สไตล์ของมนุษย์อย่างมาก การทำงานหนัก ความกดดัน การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานาน รวมถึงมลพิษต่าง ๆ ทั้งหมดล้วนส่งผลต่อความต้องการการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ ธุรกิจสายสุขภาพจึงเป็นที่น่าจับตามองและยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีหลักการและขั้นตอนที่สำคัญดังนี้

การวางแผนธุรกิจ

เป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับธุรกิจในทุกขนาด จะช่วยในการระบุเป้าหมาย กำหนดทิศทาง และแผนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

การวางแผนธุรกิจที่ดี ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

 • (Executive Summary) สรุปข้อมูลทั้งหมดให้เข้าใจภาพรวมของธุรกิจ
 • (Description of Business) รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ประวัติ วิสัยทัศน์
 • (Products and Services) รายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจนำเสนอ
 • (Market Analysis) การศึกษาตลาด รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย คู่แข่ง และข้อมูลตลาด
 • (Marketing Strategy) กลยุทธ์การตลาด หรือการนำเสนอสินค้า/บริการให้ลูกค้ารู้จัก
 • (Management and Organization) โครงสร้างการจัดการ ทีมผู้บริหาร หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • (Operating Plan) การดำเนินงานประจำวัน ทรัพยากร และอุปกรณ์ที่ต้องใช้
 • (Financial Projections) การประมาณการเงิน รวมถึงงบรายรับ-รายจ่าย งบกระแสเงินสด และงบดุล
 • (Appendices) ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น แบบสอบถาม รายงานวิจัยตลาด หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาตลาด

เพื่อรับรู้ข้อมูล ความต้องการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย เพื่อควบคุมและปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้เหมาะสมกับตลาด

ขั้นตอนศึกษาตลาด

 • กำหนดวัตถุประสงค์ ว่าต้องการรับรู้ข้อมูลในเรื่องใด เช่น ขนาดตลาด กลุ่มเป้าหมาย หรือพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า
 • การเก็บข้อมูล
  1. ข้อมูลที่เก็บมาเองโดยตรง เช่น โดยการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
  2. ข้อมูลที่มีอยู่แล้วและเก็บไว้ เช่น ข้อมูลสถิติภาครัฐ รายงานของบริษัทวิจัยตลาด
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคำตอบที่ต้องการ
 • สรุปผล รวมผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อตัดสินใจ
 • นำข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุงหรือกำหนดแผนการตลาด
 • การศึกษาตลาดไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเสมอไป การศึกษาที่เน้นความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถได้รับข้อมูลที่มีค่าและใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน

สร้างความน่าเชื่อถือ

หมายความว่าธุรกิจนั้นได้ผ่านมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดโดยองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านนั้น ๆ มักเป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือและความมีมาตรฐานของธุรกิจ ซึ่งสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

เลือกสถานที่ที่เหมาะสม

ส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจ เพราะสถานที่ที่ดีสามารถช่วยเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะมาเยี่ยมชมหรือซื้อสินค้า ควรระบุว่าธุรกิจต้องการสถานที่แบบไหน เช่น ร้านค้า สำนักงาน โรงงาน หรือคลังสินค้า เลือกสถานที่ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสะดวกสบายในการเข้าถึง วิเคราะห์ว่าในพื้นที่นั้นมีคู่แข่งอยู่เท่าใด สถานที่ควรมีทางเข้า-ออกที่สะดวกและมีพื้นที่จอดรถเพียงพอ ค่าเช่าหรือซื้ออยู่ในระดับที่สามารถจ่ายได้ ที่สำคัญจะต้องมีความปลอดภัย

การตลาด

ใช้เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่มีค่าทางเศรษฐกิจกับลูกค้าเป้าหมาย ไม่เพียงแค่เกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าหรือบริการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวิเคราะห์ตลาด การตั้งราคา การจัดจำหน่าย และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
การตลาดที่ประสบความสำเร็จต้องมีการวางแผนและการดำเนินการอย่างมีเป้าหมาย พร้อมทั้งปรับปรุงและประเมินผลตามความเปลี่ยนแปลงของตลาดและพฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

รับฟังคำติชม

จะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ควรให้ความสนใจและฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสินใจหรือปฏิเสธทันที ขอความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อทำให้เข้าใจภาพรวมมากขึ้น แสดงความยินดีและขอบคุณเพราะช่วยให้มีโอกาสปรับปรุงและพัฒนา ประเมินคำติชมว่ามีเหตุผลควรนำไปปฏิบัติหรือไม่ รวมถึงกำหนดแผนการปฏิบัติเพื่อแก้ไขและปรับปรุง

สรุป

การเริ่มต้นธุรกิจสายสุขภาพไม่ใช่เรื่องที่ยาก หากมีความมุ่งมั่น ปฏิบัติตามขั้นตอน การรักษาความมั่นคง ความต่อเนื่อง เปิดใจรับคำติชม และการปรับปรุงตนเองที่เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อนำธุรกิจสู่ความมั่นคงและประสบความสำเร็จในระยะยาว